سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

مطالب

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زیست دوم

    نظر

نمونه سؤالات استاندارد

زیست شناسی(1)  پایه دوم تجربی

گروه آموزشی زیست شناسی

 

 

ردیف

سؤالات

نمره

1

به سؤالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید:

 • مونومرهای سازنده ی تار عنکبوت کدام است؟

الف) مونوساکارید  ?                 ب) آمینو اسید?                      ج) نوکلئوتید?                          د)اسید چرب?

 • گوناگونی موجودات زنده مربوط به مولکول های ........................است.

الف) پروتئین و هیدرات کربن   ?              ب) کربوهیدرات وDNA ?               ج) پروتئین و لیپید  ?                 د) DNA و پروتئین?

 • فراوان ترین مولکول های غشاء کدام است؟

الف) پروتئین  ?                     ب)  فسفو لیپید ?                     ج)  گلیکوپروتئین  ?                       د)   استروئید?

 • اتصال فیزیکی میان سلول ها از طریق کدام یک صورت می گیرد؟

الف) گلیکوپروتئین های غشاء  ?      ب) گلیکولیپیدهای غشاء ?        ج) کلسترول  ?        

د) پروتئین پذیرنده?

 • هر کلنی ولوکس چند تاژک دارد؟

الف) 1   ?                   ب) 2 ?                   ج) 1× تعداد سلول ها   ?                

د) 2× تعداد سلول ها?

 • کدامیک بافت نیست؟

الف) پوست?                  ب)  خون ?                    ج) غضروف ?                          د)  چربی?

 • کدام ماده باعث ضد عفونی کردن حفره دهان می شود؟

الف) موسین?                       ب) پتیالین ?                     ج) لیزوزیم?                       د) گاسترین?

 • فاکتور داخلی معده برای حفظ ویتامین .....................لازم است.

الف)  B2   ?                               ب) B12  ?                         ج)  D   ?                                د)C?

 • کدام یک ، پرده دیافراگم کامل دارند؟

الف) سوسمار?                       ب) سگ?                           ج) غاز وحشی ?                           د) کوسه ماهی?

 • بیش ترین مقدار دی اکسید کربن به چه طریقی در خون حمل می شود؟

الف)به کمک هموگلوبین ?         ب) محلول در پلاسما  ?           ج) یون بیکربنات ?          د) مونواکسید کربن?

 • کدام یک از عوامل حباب دار شدگی در آوند چوبی نمی باشد؟

الف) تعرق زیاد  ?             ب) آسیب آوند چوبی  ?              ج) انجماد?                    د) افزایش فشارریشه ای?

 • در جریان انعقاد خون ، چه ماده ای سبب تبدیل فیبرینوژن به فیبرین می گردد؟

الف) ترومبین ?                    ب) پروترومبین?                     ج) ترومبوپلاستین  ?                   د) هیچکدام?

 • در لوله هنله کدام مواد بازجذب می شوند؟

الف) آب ونمک  ?                ب) اوره و آب?                   ج)‌گلوکز و نمک ?                 د) هرسه مورد?

 • در گیاهان علفی ، مواد دفعی در ...........................جمع می شوند؟

الف) واکوئل   ?                   ب) مغز ساقه ?                      ج) دیواره سلولی?                     د) الف و ج?

 • برگ گیاه گوشتخوار دیونه دارای کدام نوع حرکت است؟

الف) بساوش تنجی ?                    ب) لرزه تنجی?                         ج) شب تنجی  ?                      د) تاکتیکی?

 • کدام عضله در ناحیه گردن قرار دارد؟

الف)ذوذنقه ای   ?                         ب) خیاطه  ?                    ج) سرینی   ?                       د) ماهیچه توأم?

 

4

2

کدامیک از جملات زیر صحیح و کدام غلط می باشد؟

الف) اتصال دو آمینواسید از طریق سنتز آب دهی صورت می گیرد.(           )

ب) عناصر آوندی ، گشادتر از تراکئید ها هستند.(             )

ج) مواد معدنی از اتصال آنزیم به پیش ماده جلوگیری می کنند.(          )

د) در سلول عصبی ، رشته هایی که پیام ها را به سوی جسم سلولی هدایت می کنند ، آکسون نام دارند.(          )

 

1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 • v به سیتوپلاسم سلول های ماهیچه ای ...........................می گویند.
 • v واحد ساختاری ماهیچه ی مخطط ، ........................نامیده می شود.
 • v رگ های کرونری ، رگ های غذادهنده ی ...........................هستند.
 • v سیستم هاورس در بافت استخوانی .......................دیده می شود.

 

1

4

در عمل دیالیز چرا باید سیاهرگ را به سرخرگ متصل کرد؟

 

5/0

5

الف) جسم گلژی از نظر ساختاری چه تفاوتی با شبکه آندوپلاسمی دارد؟

 

ب) دو مورد از کارهای اختصاصی شبکه آندوپلاسمی صاف چیست؟

 

1

6

نقش هر یک را بنویسید:

الف) بادکنک شنا در ماهی

ب) بالک در پرنده

1

 

 

 

 

 

نمونه سؤالات استاندارد

زیست شناسی(1)  پایه دوم تجربی

باسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

 

گروه آموزشی زیست شناسی

 

 

7

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

 • ü کاهش تولید آن باعث پیدایش آنمی می شود.
 • ü در انعقاد خون نقش اساسی دارد.
 • ü عامل تنظیم کننده گلبول های قرمز است.
 • ü تارهای کشنده در ریشه گیاهان از این سلول ها منشأ می گیرند.

 

1

8

جدول زیر مربوط به گلبول های سفید است . آنرا کامل نمایید.

نام گلبول سفید

شکل

عمل

ائوزینوفیل

 

 ....................

       .............................................................

 

نوتروفیل

 

 

     ...............................................................

 

....................

 

 

      قدرت تبدیل شدن به ماکروفاژ

 

 

5/1

9

اعمال مهم هر یک از بخش های زیر را بنویسید.

الف) اندام شانه مانند در دهان وال

ب) روده در ملخ

 

1

10

شکل ساده ای از یک نفرون رسم کرده و آنرا نام گذاری کنید.

 

 

 

 

5/1

11

الف) منظور از تنفس واقعی چیست؟

ب) نقش سورفاکتانت را در تنفس بنویسید.

ج) چرا مجرای نای و نایژه ها همیشه باز است؟

5/1

12

الف) مسیرپروتوپلاستی و غیر پروتوپلاستی را در عرض ریشه با هم مقایسه کنید.

ب) تعریق در چه شرایطی در گیاهان قابل مشاهده است؟

5/1

13

الف) انقباض ایزومتریک را تعریف کرده و یک مثال بزنید.

ب) نوع مفصل را در شانه نام ببرید و علت را بیان کنید.

5/1

14

الف) دستگاه گردش خون ماهی ، از نوع باز یا بسته است؟

ب) جریان خون ماهی ساده است یا مضاعف؟ چرا؟

ج) نام قسمت هایی که روی شکل  با علامت سؤال مشخص شده است را بنویسید.

 

2

جمع

 

20

 


تاریخ ادبیات 2

    نظر

بارم

ردیف

 

5/1

پیامدهای فکری و فرهنگی حمله ی مغول را بنویسید.

 

 

1

75/.

سه تن از شاعران طنز پرداز عصر حافظ را نام ببرید.

2

5/1

چرا در عصر حافظ قالب قصیده از رونق افتاد؟ (3 مورد)

 

3

75/.

کدام شاعر را نخل بند شاعران دانسته اند؟ چرا؟

4

75/.

برترین قطعه سرای عصر حافظ کیست و مضمون قطعاتش چیست؟

5

1

سیف فرغانی از قالب قصیده به چه منظور بهره برده است؟

 

6

25/1

آثار طنز آمیز منثور عبید زاکانی را به ترتیب اهمّیت نام ببرید.

7

5/1

لحن حافظ در اشعارش چگونه است؟

 

8

1

تفاوت غزل حافظ با غزل پیشینیان در چیست؟

 

9

75/.

جاهای خالی را کامل کنید.

الف) عشّاق نامه که نام دیگرش ...................... است بر وزن .......................... سروده شده است.

ب) غزل های سیف فرغانی بیش تر در جواب غزل های ......................... بوده است.

10

1

صحیح یا غلط بودن هر گزینه را مشخص کنید.

الف) حافظ غزل فارسی را به درجه ی کمال رسانید و به همین اعتبار او را خاتم شعرای ایران می دانند.

ب) وجه تشابه حافظ و فردوسی در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلام است.

ج) در عصر حافظ خراسان مرکزیّت شعر و ادب فارسی را داشته است.

د) ظهور و گسترش ساقی نامه، معمّا و ماده تاریخ در عصر حافظ بوده است.

11

75/.

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1) کدام مثنوی از خمسه ی خواجوی کرمانی نیست؟

الف) گل و نوروز                   ب) همای و همایون              ج) سام نامه            د) روضه الانوار

2) خواجوی کرمانی در غزل و قصیده از چه کسانی پیروی می کرد؟

الف) سعدی، فردوسی        ب) سعدی، سنایی         ج) حافظ، نظامی            د) فردوسی، نظامی

3) کدام اثر عبدالرّحمن جامی به تقلید از گلستان سعدی است؟

الف)بهارستان            ب) نفحات الانس                ج) تحفه الاحرار             د) لوایح

 

 

12

1

اشعّه اللّمعات از کیست و موضوع آن چیست؟

13

5/.

این شرح مربوط به کدام اثر است؟ «حکایتی تمثیلی است که در آن وضع جامعه و دو طبقه ی حاکمان و قاضیان مورد انتقاد قرار گرفته است و می توان آن را اثری کاملٍا سیاسی دانست.»

14

       

 


زبان2

    نظر

گروه: دوم

رشته :                        ضمن سال 93-92

بسمه تعالی

املا : کلمات ناقص را در املای زیربا حروف صحیح  کامل کنید. (3)

1-Monkeys  don,t  play  puz_les  only  to  get  food .

2-Charles Dickens had a good  re-son  to  help poor  people .

3-They  worked  in  co-l  mines  and  un  factories .

4-The  toy  people  arenot  much  big-er  than  your th-mb .

5-It  had  tall  mo-ntains  and  flat  places.

6-In  1959 a  Rus-ian  spaceship  went  aro-nd  the  moon.

7-She  pi-ked  up  a  slic-  of  banana .

8-Their  bos-es  were  cru-l  to  them .

با استفاده از کلمات داده داده شده جملات زیر را کامل کنید (یک کلمه اضافه است .) 4 نمره   

keep on -- mistake -both- unusual - according -- run out  -till - space - sailor )

•1)    I am sorry . I didn"t notice the ..................in your exam paper.

•2)    Can you buy a bag of rice? We"ve ...............of it.

•3)    If they ..............practicing French , they"ll soon learn to speak it.

•4)    Those plants over there are very ................  . I don"t know their name.

•5)    Please wait here ............I  finish my work and come to you.

•6)    There is no air in the ............, but light can travel through it.

•7)    The ...........who worked in the navy gets quite a lot of money.

•8)    Can you answer these questions ............to the information you got from the book?

 

    با توجه به مفهوم جملات گزینه درست را انتخاب کنید . (2)

 

1-Man can"t  live  on  the  moon , because ....................................

a) it  has  no  air                                                       b) there  is  no  plant  life

c)water  can"t  be  found  it                                      d) all  of  the  above

 

2- You  need ................... to  walk  through  all  the  streets  in  Holland,s  toy town .

a) a whole  day                                                        b) about  three  hours

c) many  hours                                                        d) a  lot  of  time

گزینه صحیح را انتخاب کنید . 3نمره

 

1) That camera is not nice , but the other .............all right.

a) seems      b) feels                  c) keeps                d) faces

2) The flower was so beautiful that I wanted to take a .............of it .

a) drawing            b) photography    c) camera              d) photograph

3) A baby has no ......................of wrong and right .

a) secret                b) mistake            c) knowledge                  d) request

4) My uncle,s apartment .................a very pretty park with beautiful flowers.

a) faces                 b) looks                c) seems                d) takes

 

5. Mary didn"t go to the party because they ------------- invited her .    

a. had                 b. hadn"t                    c. were                 d. weren"t

6. Here"s the pencil -------- you tried to find yesterday .

a. who                b. whom                    c. what                 d. which

با توجه به تصاویر، به سوالات پاسخ دهید(2)

 

1. Are there any women in the picture?

     ............................................................ .         

 

2. What is it?

     ............................................................

 

 

- با کلمات پراکنده زیر جمله کامل بسازید .( 2)

 

1-finish / hope / I / to / before  Friday / my work .

 

2- gave / a / she / jam / me / jar / of .

متن را بخوانید و به سوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید(4 )

 

The children often play football in the garden. They sometimes break my window. Last Friday afternoon I stayed at home and read a book. After a while I closed my eyes and went asleep. A sound at the door made me get up quickly. Soon a little boy came to the door. " One of my windows breaks again? " I asked. " No" , answered the boy, " your window was open this time and our ball is in your bedroom. May we get it please? "

 

1.    Where did I spend my Friday afternoon?

2.    What did I do while I was reading?

3.    Who came to the door?

4.    His bedroom"s window was broken.                   a. true          b. false

5.    The children always break the windows.            a. true          b. false

 


زبان1

    نظر

کلمات ناقص زیر را به طور کامل باز نویسی کنید(3)

1. There are many countr___es all over the world.

2. Children go to kinde___garten when they are three or four years old.

3. People didn"t pay much atten___ion to him.

4. These monkeys live in the j___ngles of hot lands.

5. We shouldn"t pick be___utiful flowers in parks.

6. The monkey drops the coconuts do___n to the farmer.

7. Jack is a wi___e boy.

8. He never drives when he feels sle___py.

9. Newton did not le___ve the problem to go to breakfast.

10. Our teacher has a lo___d voice.

11. The man lau___hed and said, " I don"t think the bus will come today".

12.The snowplow was p___shing all the snow to the sides of the road.

با استفاد از کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید.(یک کلمه اضافی است)(4)

alone- pretty- solve- comfortable- borrow- field- until- raise- grass.

 

1. Try to ____________ your problems by yourself.

2. Farmers ____________ plants and vegetables.

3. Students can go to the school library to ____________ some books.

4. George played ____________ in the park last week.

5. The cows are eating ____________ in the field.

6. This armchair is very ____________. You can rest on it.

7. You can"t go out ____________ the bell rings.

8. My uncle has a ____________ garden.

جملات زیر را با نوشتن کلمه مناسب کامل کنید.(2)

1. Please wait in the ----------------- until I come back.

2. You need it when you go shopping. It is ----------------.

 

متضاد کلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب کنید. ( یک کلمه اضافی است).(1)

A                                                                                       B                                            

1. The problem was difficult to solve.                              a. hot

2. Winter is colder than autumn.                                    b. beautiful

                                                                                         c. easy

 

مناسب تر ین گزینه را برای کامل کردن جملات زیر انتخاب کنید.

1. Mary -----------play the piano last year.

   a. couldn"t           b. can"t                     c. shouldn"t                 d. mustn"t

2. It isn"t easy ---------------- in the dark.

   a. walk                b. walking               c. to walk                    d. walked

3. The car is ------------- the bicycle.

   a. oldest             b. as old                    c. old as                       d. older than

4. This garden is -------------------- of all.

   a. as small as         b. smaller than      c. the smallest              d. small

 

پاسخ صحیح سؤالات قسمت A  را از قسمت B  انتخاب کنید. یک پاسخ اضافی است(3)

                    A                                                                            B                          

1. Where is Jack from?                                 a. Oh, never mind.

2. What does your father do?                       b. Glad to meet you, Mary.

3. How many are there in your class?          c. He is a doctor.

4. I"d like to meet my friend, Mary.              d. That"s David.

5. Can I use your car?                                  e. He is from Turkey.

6. Who"s that?                                                f. Seven.

                                                                       g. Just a moment, please.

 

به سوالات زیر با توجه به تصاویر پاسخ کامل دهید(2)

   

1. Is Jim as fat as Bob?

 

    No, ........................................... .

 

 

 

.Is the water in the pan cold? 2

 

 

متن زیر را به دقت بخوانید وبا توجه به آن به سؤالات زیر پاسخ دهید.(3)

We have a big and beautiful park in our city. It has a lot of trees, flowers and benches. Old people sit on the benches and talk. There are large places for playing tennis, volleyball and football. Young men come to the park and they usually play football there. Children love this park because they can play a lot there. They are happy in the park.

 

1. What does the park have?

2. What can you play there?

 

    4. Young men don"t like the park.                               A. true           B. false

    5. Sometimes, there are some old people in the park.    A. true           B. false